pro_banner_top

ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି

  • Specializing in the production of flower gardening net manufacturers

    ଫୁଲ ବଗିଚା ଜାଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |

    ବଗିଚା ଜାଲ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର କପଡା ପରି ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା UV- ପ୍ରତିରୋଧକ ପିପି (ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ) ଫ୍ଲାଟ ତାର ଦ୍ୱାରା ବୁଣା ହୋଇଥାଏ | ଏହାର ରଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ | ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ: ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର |