ANTI-ANIMAL NET
ANTI-BIRD NET EDGE NET
HORTICULTURE NET
DUSTPROOF SCREEN

ଉତ୍ପାଦ

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ, ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେଡେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

 • ସମସ୍ତ

ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ

ଉନ୍ନତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ |

 • Founded in 1958, Changzhou Kede Netting Corporation professionally makes all kinds of nets.Kede is equipped with advanced production facilities which are inported from Germany.

  ଆମେ କିଏ

  1958 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଚାଙ୍ଗଜୋ କେଡେ ନେଟ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜାଲ୍ ତିଆରି କରେ | କେଡେ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଜର୍ମାନୀରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ |

 • Our major products are flower support net,anti-bird net,vine net,sunshade net,windbresk net,anti-hail net,which are selling well nationwide and are expoted to Japan,Europe,Southeast Asia,etc.

  ଆମର ବ୍ୟବସାୟ |

  ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ନେଟ୍, ଆଣ୍ଟି-ବାର୍ଡ ନେଟ୍, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଜାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଜାଲ, ୱିଣ୍ଡବ୍ରସ୍କ ଜାଲ, ଆଣ୍ଟି-ହେଲ ଜାଲ, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଜାପାନ, ୟୁରୋପ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରକାଶିତ |

 • Kede is committed to providing customers with quality products, perfect service and fast delivery at competitive pricing.

  ଆମର ରଣନୀତି |

  ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ, ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେଡେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

ଆମ ବିଷୟରେ
Changzhou Kede Netting Co., Ltd.

1958 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଚାଙ୍ଗଜୋ କେଡେ ନେଟିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜାଲ ତିଆରି କରେ | ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ନେଟ୍, ଆଣ୍ଟି-ବାର୍ଡ ନେଟ୍, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଜାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଜାଲ, ଆଣ୍ଟି-ପବନ ଜାଲ, ପଶୁ-ବିରୋଧୀ ଜାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଜାପାନ, ୟୁରୋପ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଇତ୍ୟାଦି ରପ୍ତାନି ହେଉଛି | ।

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |